รวมข่าวสารงานราชการ

agr04

กรมประมง รับสมัครฯ 2558 จำนวน 1 ตำแหน่ง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต)

หน่วยงาน : กรมประมง
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
1.นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

agr04

กรมประมง รับสมัครฯ 2558 จำนวน 2 ตำแหน่ง (สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส)

หน่วยงาน : กรมประมง
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
1.เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส)
ระดับการศึกษา : ปวช.
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

hea03

กรมควบคุมโรค รับสมัครฯ 2558 (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี)

หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

hea03

กรมควบคุมโรค รับสมัครฯ 2558 จำนวน 16 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)
2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
3.ตำแหน่งนิติกร
4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ระดับการศึกษา : ปวส.,ปริญญาตรี.,ปริญญาโท
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

min05

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร

หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง :
1.ตำแหน่งนิติกร
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี.,ปริญญาโท
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

min05

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ด้วยตนเอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ene02

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
รับสมัคร : ข้าราชการ
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 25